E-book: Konverzační témata nejen na zkoušku na trvalý pobyt / Conversation topics not only for permant residence exam

 • /
 • Eshop
 • /
 • E-book: Konverzační témata nejen na zkoušku na trvalý pobyt / Conversation topics not only for permant residence exam

E-book: 11 základních konverzačních témat sestavených na základě doporučených okruhů ke zkoušce na trvalý pobyt. Každé téma obsahuje krátký text pro inspiraci, fráze, procvičování slovní zásoby pomocí quizletu a příklady otázek k danému tématu. Texty, fráze i otázky jsou doplněny audionahrávkami, které vám pomohou s výslovností. E-book: 11 basic conversation topics compiled on the basis of the recommended areas for the permanent residence test. Each topic contains a short text for inspiration, phrases, vocabulary practice using a quizlet and examples of questions on the topic. Texts, phrases and questions are accompanied by audio recordings to help you with pronunciation.

450 Kč
Dostupné
 • E-book s nahrávkami: Konverzační témata (nejen) pro zkoušku A2 na trvalý pobyt 

   

  E-book with recordings: Conversation topics (not only) for the A2 permanent residence exam

  Pro koho je tento e-book:

  ◉ Připravujete se na zkoušku na trvalý pobyt

  ◉ Učíte se česky, znáte základy gramatiky a slovní zásoby a potřebujete krátké a jednoduché fráze

  ◉ Učíte se česky a máte spoustu poznámek, kopií a učebnic, ale když potřebujete najít fráze k jednomu tématu, zabere vám to hodně času

  ◉ Učíte se česky a nejste si jistí výslovností frází z každodenního života

  ◉ Učíte se česky, máte dostatek materiálů k frázím, ale chybí vám jejich procvičování

  ◉ Učíte se česky, dokážete reagovat na otázky a účastnit se dialogu, ale chybí vám inspirace na monolog ke zkoušce

   

  Who this e-book is for:

  ◉ You are preparing for the permanent residence exam

  ◉ You learn Czech, know the basics of grammar and vocabulary and need short and simple phrases

  ◉ You learn Czech and you have a lot of notes, copies and textbooks, but when you need to find phrases on one topic, it will take you a lot of time

  ◉ You are learning Czech and you are not sure of the pronunciation of phrases from everyday life

  ◉ You are learning Czech, you have enough materials for phrases, but you lack their practice

  ◉ You are learning Czech, you can respond to questions and participate in dialogue, but you lack inspiration for a monologue for the exam

  Pro koho není tento e-book:

  ◉ Vaše úroveň je B1 a výše a nedělá vám problém mluvit o každodenních tématech

  ◉ Nemáte žádnou zkušenost s češtinou, neznáte základní pravidla výslovnosti, gramatiky, ani se s nimi nechystáte začít

  ◉ Hledáte učebnici gramatiky pro úroveň A1/A2 (v tomto případě doporučuji e-book zdarma )

  Who this e-book isn't for:

  ◉ Your level is B1 or higher and you have no problem talking about everyday topics

  ◉ You have no experience with Czech, you don't know the basic rules of pronunciation, grammar, and you are not going to start with them

  ◉ You are looking for a grammar textbook for level A1 / A2 (in this case I recommend a free e-book)

  Nejste si jistí, zda je e-book vhodný právě pro vás a vaši situaci? Napište mi!

  Not sure if an e-book is right for you and your situation? Drop me a message!

   

  "Veronika is a language wizard, turning the difficult Czech language into a playful and easy challenge. She now developed a book which follows the structure of her lessons: extremely useful everyday vocabulary, simple and clear tasks, intuitive exercises, smart repetitions of the key words. And I just love the post-it notes inserted between exercises, which highlight the tricky phrases. This conversational guide book is much awaited on the market, as there is a scarcity of quality Czech language materialse for expats. Moreover, the existing ones are obsolete and less interactive. I really enjoy my everyday minutes when I practise my Czech using this book, because it is an effortless way to learn and revise the grammar and vocabulary. Not to mention the exciting flashcards and quizzes which I do for fun!"
  Diana Petru

  Co najdete uvnitř e-booku? 

   

  What can you find inside the e-book? 

   

  ◉ Základní informace o zkoušce A2 a její ústní části

  ◉ 11 krátkých tematických textů (rodina, volný čas, cestování, zdraví, vzdělání ...), které mohou posloužit jako inspirace na minutový monolog u zkoušky

  ◉ Užitečné fráze ke každému tématu 

  ◉ Otázky ke každému tématu, které mohou posloužit jako trénink pro první část zkoušky

  ◉ Nahrávky úvodních textů, frází a otázek ve formátu MP3 (odkaz ke stažení v e-booku na s. 4 )

  ◉ Procvičování slovní zásoby pomocí Quizletů vytvořených speciálně pro přípravu na zkoušku A2

  ◉ Podporu při přípravě na ústní část zkoušky v uzavřené FB skupině

   

  ◉ Basic information about the A2 exam and its oral part

  ◉ 11 short thematic texts (family, leisure, travel, health, education ...), which can serve as inspiration for a minute monologue at the exam

  ◉ Useful phrases for each topic

  ◉ Questions on each topic that can serve as training for the first part of the exam

  ◉ Recordings of introductory texts, phrases and questions in MP3 format (download link in the e-book on page 5)

  ◉ Vocabulary practice using Quizlets created especially for the A2 exam preparation 

  ◉ Support in preparing for the oral part of the exam in a closed FB group