Spelling / Hláskování

Nevíte, jak správně hláskovat česká slova? Plete se vám měkké i a tvrdé y? Potřebujete to na A2 zkoušku nebo pro život? Tohle je přesně pro vás 🙂

Don’t know how to spell Czech words correctly? Do you confuse „i“ and „y“? Do you need it for the A2 exam or for life? This is exactly for you 🙂

Dobře zvládnuté hláskování vám může pomoct jak v životě, tak při zkoušce na trvalý pobyt. Pokud jste se již na zkoušku začali připravovat, víte, že v páté části poslechu zapisujete informace, např. telefonní číslo, datum, jméno a příjmení nebo název místa. A právě místa nebo příjmení musí být napsána správně. Nahrávka vám to usnadňuje tím, že je pro vás hláskuje, a proto je nezbytné, abyste znali českou abecedu a názvy jednotlivých písmen. 

A well-mastered spelling can help you both in life and in the permanent residence exam. If you have already started preparing for the exam, you know that in the fifth part of the listening part you have to write down information, such as phone number, date, first and last name or place. And places or surnames must be spelled correctly. The recording makes it easy for you by spelling them out for you, so it is essential that you know the Czech alphabet and the names of the individual letters.

Česká abeceda s audiem ke stažení zde:

Download Czech alphabet with audio here:

Specifika hláskování / Spelling specifics:

Samohlásky s čárkou čteme jako dlouhé a (á), dlouhé e (é), dlouhé o (ó)…

Vowels with an accent are read as long a (á), long e (é), long o (ó)…

Samohlásky bez čárky čteme jako krátké a (a), krátké e (e), krátké o (o)…

Vowels without an accent are read as short a (a), short e (e), short o (o)…

i = krátké měkké i (short soft i)

í = dlouhé měkké i (long soft i)

y = krátké tvrdé y (short hard y)

ý = dlouhé tvrdé y (long hard y)

ú = dlouhé u s čárkou (long u with an accent)

ů = dlouhé u s kroužkem (long u with a ring)

ě = vyslovujeme je (is pronounced „je“)