A2 Každodenní situace / A2 Everyday situations 

Každodenní situace uvedené na této stránce můžete využít jako poslechová cvičení, slovní zásobu a fráze pro reálné situace, ale také jako studijní materiál pro přípravu na test na trvalý pobyt, konkrétně na úlohu 2 části mluvení.  V úloze 2 vedete rozhovor se zkoušejícím ve dvou z těchto situací. 

You can use the everyday situations presented on this page as listening exercises, vocabulary and phrases for real situations, but also as study material to prepare for the permanent residence test, specifically for task 2 of the speaking part. In task 2, you have a short conversation with the examiner in two of these situations.