Novoroční poslech A2 / New Year’s Listening A2 exam format

Šťastný nový rok! Chcete se po vánoční pauze opět vrátit k přípravě na zkoušku A2, ale jste pořád ve sváteční náladě? Mám pro vás řešení! 😉 Níže najdete dvě poslechová cvičení v podobném formátu jako má zkouška A2 na trvalý pobyt. Jsou to úlohy 3 (přiřazování) a 5 (doplňování chybějících slov). Před poslechem si doporučuji projít krátkou slovní zásobu. Hezký poslech!

Happy New Year! Do you want to return to preparing for the A2 exam after the Christmas break, but you are still in the holiday mood? Then I have something for you! 😉 Below you will find two listening exercises in a format similar to the A2 permanent residence exam. These are tasks 3 (multiple matching) and 5 (completion of missing words). Before listening, I recommend going through a short vocabulary. Enjoy listening!

Slovíčka (Vocabulary)

Předsevzetí – a resolution

Dát si předsevzetí – to make a resolution

Porušit předsevzetí – to break a resolution

Dodržet předsevzetí – to keep a resolution

Přestat kouřit – to stop smoking

Zhubnout – to lose weight

Jíst zdravě – to eat healthy food

Být víc offline – to be more offline

Naučit se španělsky – to learn Spanish

1. Pozvánka (Invitation)

Doplňte chybějící slova / Complete the missing words:

Oslava na chatě začíná:

Svátek má:

Oslava na chatě končí:

Chata je za vesnicí:

Tomáš pojede autobusem:

Z Nížova do Břečkova je to: km

Cesta pěšky trvá: minut

David může koupit:

2. Novoroční předsevzetí (New Year’s Resolutions):

Přiřaďte předsevzetí k jednotlivým osobám. Máte 5 osob, ale 7 předsevzetí. 2 předsevzetí nepoužijete. / Match the resolutions with the speakers. There are 5 speakers and 7 resolutions. 2 resolutions won’t be used.

Adriana


Zdeněk


Božena


Petr


Lenka

naučit se španělsky

zhubnout 5 kg

jíst zdravě

přestat kouřit

naučit se fotografovat

být víc offline

začít kreslit

Adriana
Zdeněk
Božena
Petr
Lenka

Nyní si stáhněte klíč ke cvičením / Now download the exercise key:

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story