Diakritika 2 / Diacritics 2

(FOR ENGLISH SCROLL DOWN)

Co budeme potřebovat:

 • vaši oblíbenou tužku
 • barevnou tužku na opravu
 • vytištěný pracovní list
 • telefon k přehrání cvičení
 • asi 30 minut času

Můj tip: doporučuji pořídit si speciální šanon, kam si můžete cvičení zakládat

 • udržíte si tak pořádek v poznámkách
 • budete se k nim moci kdykoliv pohodlně vracet
 • rychleji najdete jazykový jev, který momentálně potřebujete
 • uvidíte progres (není na škodu si cvičení datovat)

Pro koho jsou cvičení vhodná:

– pro všechny úrovně

Jak se cvičením efektivně pracovat:

Práce s pracovním listem:

Příprava:

1. Připomenu si základní pravidla, jaká písmena mohou mít háček/čárku/kroužek (viz úvod článku, u pokročilejších v hlavě)

2. Stáhnu si pracovní list a vytisknu si ho

3. Zkusím si nejprve cvičení přečíst sám/sama nahlas

Práce s nahrávkou: (pod článkem)

Každé cvičení uslyšíte dvakrát

 1. Nejprve si poslechnu jednou cvičení (nic nedoplňuji)
 2. Poslechnu si cvičení podruhé a doplním diakritiku (stejný postup zopakuju i s ostatními cvičeními)
 3. Ještě jednou si poslechnu celou nahrávku

Práce s klíčem:

 1. Stáhnu si klíč pod nahrávkou
 2. Vezmu si barevnou tužku a opravím celé cvičení podle klíče:

– doplním háčky/čárky přímo do cvičení, v případě, že tam již nemám místo, opíšu si slova a barevně vyznačím diakritiku pod text

 1. Vyhledám si všechna slova, která jsou pro mě nová a napíšu si pod cvičení jejich význam
 2. Barevně opravené cvičení si ještě jednou poslechnu
 3. Na závěr ho přečtu sám/sama nahlas nebo zároveň s nahrávkou

Pro koho je doplňování diakritiky příliš jednoduché a je si v ní jistý, může si zkusit napsat cvičení opět jako diktát a podle klíče si ho opravit.

Máte otázky nebo chcete sdílet vaše zkušenosti s diakritikou? Přidejte se do naší uzavřené FB skupiny Tady

Diacrtics 2

What you will need:

 • Your favourite pen
 • A coloured pencil for correction
 • Something to write on
 • Phone or computer to play recording
 • About 30 minutes of time

My tips: I recommend keeping a special notebook or folder where you can keep your notes:

 • Be sure to keep your notes neat and concise so that they are easy to read & review
 • Keep them handy so that you can use them easily at your convenience
 • Date & title your notes so that you can track progress and to help assist in making it easier to add relevant notes in the future

How to work effectively with the exercise:

Working with a worksheet:

Preparation:

1. Remind yourself of the basic rules related to letters with hooks, accents, and ring- reference the introduction of the article, and for more advanced students – check notes in your head 😉
2. Download the worksheet and print it out
3. First try to read the exercises aloud on your own

Working with the recording:

You will here each exercise twice

1. First listen to the whole exercise once (don’t write anything)

2. Then listen to the exercise and write diacritics (do the same with other exercises)

3. Next listen to the whole recording one more time

Working with a key:

1. Download the key under the recording

2. Take a coloured pencil and correct the whole exercise according to the text:
– add hooks / accents directly to the exercise, if you do not have enough space to do so within the exercise, then write down the words and mark the accents using the coloured pencil below the text

3. Look up all the words that are new to you and write their meaning under the exercise

4. Listen to the colour-corrected exercise once again5. Finally, read it aloud or at the same time with the recording

I recommend going back to the dictation the next day or in a few days to review and go through the words that you made mistakes on or that were more difficult for you. It would also be a good habit to attempt to write the dictation again a few days later.

For those who find that diacritics are too easy to complete, they try to write the exercise again as a dictation and correct it according to the key.

Do you have questions or want to share your experience with dictation? Join our closed FB group Here

Pracovní list Diakritika 2

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story