Nová registrace na zkoušku A2 / New A2 exam registration

(FOR ENGLISH SCROLL DOWN)

Dne 2. ledna 2024 byl spuštěn vylepšený systém registrace na zkoušku A2. Přihláška zůstává online, ale už nemusíte sledovat termíny na webu. Registrace je nyní mnohem snazší a pohodlnější!

 • Můžete se zaregistrovat kdykoli bez omezení.
 • Při registraci vyplníte formulář a můžete si vybrat školu (nebo několik škol), kde chcete dělat zkoušku.
 • Jakmile bude volné místo ve zkušební instituci, přihláška se vytvoří automaticky a obdržíte potvrzení.
 • Uchazeči získají termín zkoušky v pořadí, ve kterém se zaregistrovali.
 • Škola vás bude kontaktovat a společně dokončíte přihlášku na zkoušku.
 • Průběžně si můžete ověřit stav vaší registrace a zjistit, kolik uchazečů čeká na místo před vámi

Podrobnější informace najdete na odkaze: https://www.npi.cz/aktuality/77227-zkouska-z-cestiny-pro-trvaly-pobyt-online-registrace

Výhodou nové registrace je rozhodně časová úspora, kdy nemusíte trávit čas sledováním webu, zda se otevřely nové termíny, popř. kde. Další plus je, že si můžete vybrat školu nebo školy v konkrétním městě a pokud na zkoušku nespěcháte, nemusíte nikam cestovat. Pokud naopak spěcháte a jste ochotni cestovat kamkoliv v rámci České republiky, systém vám najde nejbližší volné místo.

Jako nevýhodu vidím to, že se nemůžete přihlásit na konkrétní termín nebo alespoň měsíc. Stejně jako to, že už není k dispozici přehled škol v jednotlivých městech, kde bychom mohli vidět, které termíny jsou již obsazené a které ještě nejsou otevřené, abychom měli alespoň nějakou představu o tom, jaký termín můžeme dostat. Jak už víme z předchozích let, termíny se dost liší škola od školy, takže zatímco jedna škola už má obsazeno v dubnu a květnu, druhá škola pro tyto měsíce ještě ani neotevřela registraci.

Uvidíme, jak se nová registrace osvědčí a kolika lidem se podaří získat termín v tomto roce.

New registration system for the permanent residence exam was launched on January 2, 2024. The application remains online, but you no longer need to follow the slots on the website. Registration is now much easier and more convenient! 

 • You can register at any time without restrictions.
 • When you register, you fill out the form and you can choose the school (or several schools) where you want to take the exam. 
 • As soon as there is a free slot at the school, the application will be created automatically and you will receive a confirmation. 
 • Applicants will receive an exam date in the order in which they registered. 
 • The school will contact you and you will complete the exam application together. 
 • You can continuously check the status of your registration and find out how many applicants are waiting for the slot in front of you. 

More detailed information can be found at the link:https://www.npi.cz/aktuality/77227-zkouska-z-cestiny-pro-trvaly-pobyt-online-registrace

The advantage of new registration is definitely time saving, when you don’t have to spend time checking the website to see if new slots have been opened, and where. Another plus is that you can choose a school or schools in a particular city and if you are not in a hurry to take the exam, you don’t have to travel anywhere. If, on the other hand, you are in a hurry and are willing to travel anywhere within the Czech Republic, the system will find you the nearest available slot.

What I see as a disadvantage is that you cannot sign up for a specific date or at least a month. As well as the fact that there is no longer an overview of schools in particulal cities, where we could see which slots have been already occupied and which haven’t been open yet, so that we at least have some idea of which date we can get. As we have already learnt from previous years, the dates vary quite a bit from school to school, so while slots in one school have already been booked for April and May, the other school hasn’t even opened registration for those months yet.

We will see how the new registration works and how many people manage to get a date this year.

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story