Pozvánka na představení / A theatre invitation

Úloha č. 5 zkoušky na trvalý pobyt. Task 5 of the permanent residence exam.

Pozvánka na představení

Kolikátého je představení:

Kde je představení:

Adresa klubu:

Cena vstupenky:

Telefonní číslo:

Kdo volá:

Klíč / Answer key

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story