Ústní část zkoušky na trvalý pobyt – aktualizovaná verze / Speaking part of the PR exam – updated version

(FOR ENGLISH VERSION SCROLL DOWN)

Jako se nám s jarem proměňuje příroda, proměnila se v posledních měsících i ústní část zkoušky A2 na trvalý pobyt. Jaké změny to jsou, jak se na ně můžete připravit a jak vám může s přípravou pomoct Just Czech? Podívejme se na podrobný přehled, který jsem pro vás vytvořila.

Ústní část zkoušky na trvalý pobyt

1. 10 otázek na 1 téma (rodina, bydlení, nakupování, volný čas, denní režim, cestování, počasí, práce, vzdělání, zdraví, cizí jazyky, jídlo a pití)

VŠECHNA TÉMATA, VČETNĚ VZOROVÝCH OTÁZEK A NAHRÁVEK V KONVERZAČNÍCH EBOOKU TADY 

Ebook Vás kompletně připraví na část 1.

2. Rozhovor se zkoušejícím ve dvou situacích (doktor, lékárna, obchod s oblečením, půjčovna oblečení, čistírna, reklamace, opravna, úřad práce, úřad – řidičský průkaz, pracovní pohovor, banka (ztracená karta), pošta (vyzvednout/poslat balík/dopis), kupujeme jízdenku/slevovou kartu, vysvětlujeme cestu, ztratil jsem peněženku/doklady, voláme záchranku)

VŠECHNY SITUACE VČETNĚ TRÉNINKOVÝCH POSLECHŮ TADY 

Cvičení s klíči, nahrávkami a quizlety vás kompletně připraví na část 2.

3. POZOR ZMĚNA: DŘÍVE MONOLOG NA 1 MINUTU NA 1 TÉMANYNÍ MONOLOG NA 1 MINUTU NA 3 TÉMATA V MINULÉM ČASE 

(rodina, bydlení, nakupování, volný čas, denní režim, cestování, počasí, práce, vzdělání, zdraví, cizí jazyky, jídlo a pití)

UKÁZKA ZKOUŠKOVÉ ÚLOHY A JEJÍHO PLNĚNÍ TADY 
VŠECHNA TÉMATA, VČETNĚ VZOROVÝCH OTÁZEK A NAHRÁVEK V KONVERZAČNÍCH EBOOKU TADY 

Vyberete si fráze k jednotlivým tématům a dle obrázku, který dostane na zkoušce, je převedete do minulého času a třetí osoby singuláru nebo plurálu (on, ona, oni)

4. POZOR ZMĚNA:DŘÍVE ROZHOVOR SE ZKOUŠEJÍCÍM O DÁRKU PRO KAMARÁDANYNÍ ROZHOVOR SE ZKOUŠEJÍCÍM O 3 OBRÁZCÍCH (doporučení místa, aktivity, programu na víkend….)

UKÁZKA ZKOUŠKOVÉ ÚLOHY A JEJÍHO PLNĚNÍ TADY 

V článku najdete kromě ukázkového videa celou řadu frází a tipů k této úloze. 

Just as nature changes with spring, the oral part of the A2 exam for permanent residence has also changed in recent months. What changes are these, how can you prepare for them and how can Just Czech help you with your preparation? Let’s take a look at the detailed overview I created for you.

Oral part of the permanent residence exam

1. 10 questions on 1 topic (family, housing, shopping, free time, daily routine, travelling, weather, work, education, health, foreign languages, food and drinks)

ALL TOPICS INCLUDING SAMPLE QUESTIONS AND RECORDINGS IN THE CONVERSATION EBOOK HERE

The ebook will prepare you completely for Part 1.

2. Interview with the examiner in two situations (doctor, pharmacy, clothes shop, clothing rental shop, dry cleaner’s, complaint, repair shop, employment office, applying for a driver’s license, job interview, bank (lost card), post office (pick up/send package/letter), we buy a ticket/discount card, asking for directions, I lost my wallet/documents, calling an ambulance)

ALL SITUATIONS INCLUDING LISTENING PRACTICE HERE

Exercises with keys, recordings and quizlets will prepare you completely for part 2.

3. NEW: FORMERLY A 1-MINUTE MONOLOGUE ON 1 TOPIC NOW A 1-MINUTE MONOLOGUE ON 3 TOPICS IN THE PAST TENSE 

(family, housing, shopping, free time, daily routine, travelling, weather, work, education, health, foreign languages, food and drinks)

SAMPLE EXAM TASK AND ITS COMPLETION HERE

ALL THE TOPICS, INCLUDING RECORDINGS IN THE CONVERSATION EBOOK HERE

You can choose phrases for individual topics and according to the picture you get on the exam, you change them in the past tense and third person singular or plural (he, she, they)

4. NEW: PREVIOUSLY AN INTERVIEW WITH AN EXAMINER ABOUT A GIFT FOR A FRIEND NOW AN INTERVIEW WITH AN EXAMINER ABOUT 3 PICTURES (recommendation of a place, activity, weekend program…)

SAMPLE EXAM TASK AND ITS COMPLETION HERE

In the article, in addition to a sample video, you will find a number of phrases and tips for this task.

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story