Co dělat, když nedám A2 zkoušku? / What to do if I don’t pass the A2 exam?

(for English version scroll down)

Připravovali jste na zkoušku A2 a nevyšlo to? Šli jste se podívat, „o čem to je“? Zaregistrovali jste se, ale neměli jste dost času se na zkoušku připravit? Ať už byla vaše situace jakákoliv, měla společný výsledek, a to zprávu říkající: „Vaše zkouška NEBYLA ÚSPĚŠNÁ“.

Ať jsou vaše pocity po obdržení zprávy jakékoliv, u většiny lidí se dříve či později dostaví otázka: „A CO TEĎ?!“ Tento článek bohužel nemůže změnit výsledek vaší zkoušky, ale může vám dát několik užitečných tipů, jak v této situaci postupovat.

1. Odpočiňte si

Příprava na zkoušku vás obvykle stojí hodně času a energie, hlavně v posledních dnech před zkouškou, někdy musíte cestovat do jiného města atd. Někdy vám výsledek přijde hned druhý den, někdy během pár dní a ještě vám nestihla odeznít únava a adrenalin. Proto v den obdržení výsledku nic nerozhodujte. Nechte opadnout emoce, vyspěte se a druhý den se na situaci podívejte s čistou hlavou.

2. Napište do školy kvůli výsledku zkoušky

Neřeknou vám sice, co konkrétně jste udělali špatně, ale sdělí vám procento z písemné části (psaní, čtení, poslech) a ústní. To vám samo o sobě může dost prozradit a pomoct s dalším postupem.

a) Pokud jste neuspěli v písemné části

Sami nejlépe víte, co je vaše slabina nebo co vám minimálně na testu přišlo nejtěžší, popř. jste vyloženě tipovali.

Čtení – doporučuji si znovu projít celou přípravnou příručku, přečíst si všechny texty, zkontrolovat je s klíčem, vyhledat si novou slovní zásobu. Pokud potřebujete více praxe, můžete použít články z Češtiny expres 2, 3, popř. Češtiny krok za krokem. Texty s možnostmi ano-ne, popř. otevřenými otázkami mají stejnou úroveň.

Poslech – doporučuji si znovu projít celou přípravnou příručku, poslechnout si všechny nahrávky, zkontrolovat je s klíčem, vyhledat si novou slovní zásobu. Pokud potřebujete více praxe, můžete použít i MOJE PŘÍPRAVNÉ POSLECHY NA TEST .

Psaní – vyplňte znovu všechny formuláře a napište všechny emaily z příručky. Pokud máte pocit, že je tam všechno v pořádku a nevíte, v čem jste udělali chybu, můžete zkusit i můj TEST NANEČISTO TADY . Popř. pokud nevíte vůbec, jak psát správně na zkoušku, může vás tím provést v KURZU PSANÍ.

Pokud si nejste jistí ohledně písemné části, poraďte se se svým učitelem, určitě vám bude schopen říct, na čem pracovat. Pokud máte nízký výsledek ze všech tří částí dohromady, doporučuji dál pokračovat v lekcích a celkově prohlubovat, doplňovat znalosti a taky průběžně opakovat.

b) Pokud jste neuspěli v ústní části

Pokud byla vaším problémem ústní část, tady může být důvodů hned několik:

 • Máte malou slovní zásobu
 • Neznáte strukturu zkoušky / scénáře
 • Nerozumíte při konverzaci
 • Máte problémy s výslovností

Se strukturou zkoušky vám snadno pomůže tento PŘEHLED ÚSTNÍ ZKOUŠKY A2 .

Se slovní zásobou, výslovností a porozuměním pak tento E-BOOK S AUDIO NAHRÁVKAMI

U konverzace je samozřejmě důležitá praxe, proto doporučuji mluvit kdykoliv k tomu máte příležitost – na lekci, s kolegy, kamarády, v každodenních situacích (konec konců většina situací na zkoušce je z každodenního života), popisovat si v duchu, co vidím cestou do práce…). Někdy si neuvědomujeme, že důležitou součástí konverzace v cizím jazyce je i to, že si postupně vytváříme zvyk, čímž se zbavujeme postupně strachu a zvykáme si na to, že konverzace není dokonalá – děláme chyby, ne všemu rozumíme, musíme improvizovat atd. Naprosto souhlasím s tím, že to není jednoduché a začít mluvit česky v každodenním životě je kolikrát ten nejtěžší krok, ale rozhodně to stojí zato a já to vřele doporučuji. Z mojí zkušenosti s přípravou na zkoušku, byla zkouška jednodušší pro ty studenty, kteří používali češtinu v každodenním životě alespoň minimálně, než pro studenty, kteří to nedělali vůbec, a zkouška pak pro ně byla více stresující, protože jim chyběla praktická zkušenost.

3. A co další termín? Buďte realisté

Doporučuji si položit následující otázky (probrat je s učitelem, s někým blízkým, kdo ví, jak zkouška vypadá):

 • Byl můj výsledek těsný, okolo 50 %?
 • Byl jsem nemocný, vyčerpaný a ovlivnilo to těch chybějících pár %?
 • Pokazil jsem naprosto část mluvení, protože jsem měl zkrat, ale teď už vím, jaký byl problém a znovu to neudělám?

Pokud jste na některou z těchto otázek odpověděli ano, napište email do školy, kdy mají další volný termín, naplánujete si pravidelné opakování, procvičování, popř. se na něm domluvte s učitelem, běžte na zkoušku znovu a poučte se z předešlých chyb.

 • Byl váš výsledek nižší než 50 %?
 • Cítíte, že je pro vás zkouška celkově těžká?
 • Nerozuměl jste při písemné zkoušce některým částem?

Pokud jste na některou z těchto otázek odpověděli ano, pak doporučuji v následujících měsících studovat češtinu dál, dát si na to víc času. Postupovat systematicky a budovat znalost jazyka s ohledem na strukturu zkoušky. Vím, že nás často tlačí lhůty pro podání žádosti o trvalý pobyt, ale moje rada a strategie je raději investovat peníze a čas do kvality přípravy a jít na zkoušku 1x (max 2x), než být nepřipravený a investovat čas a peníze do mnohočetných pokusů.

Pokud máte ke zkoušce jakékoliv dotazy, neváhejte mi napsat: veronika@justczech.com

What to do if I don’t pass the A2 exam?

Did you prepare for the A2 exam and failed? Did you go see „what it’s all about“? Did you register but didn’t have enough time to prepare for the exam? Whatever your situation was, it had a common result, a message saying „Your exam was FAILED“.

Whatever your feelings after receiving the news are, sooner or later the question will arise for most people: „WHAT NOW?!“ Unfortunately, this article cannot change the outcome of your exam, but it can give you some useful tips on how to proceed in this situation.

1. Have a rest

Preparing for the exam usually costs you a lot of time and energy, especially in the last days before the exam, sometimes you have to travel to another city, etc. Sometimes the result comes to you the very next day, sometimes within a few days, and the fatigue and adrenaline have not yet subsided. Therefore, do not decide anything on the day of receiving the result. Let the emotions subside, get some sleep, and look at the situation with a clear head the next day.

2. Write to the school about the exam result

They won’t tell you what specifically you did wrong, but they will tell you the percentage of the written part (writing, reading, listening) and the oral part. This in itself can tell you a lot and help you with the next step.

a) If you failed the written part

You know best what your weakness is, or at least what you found most difficult on the test, or you definitely guessed.

Reading – I recommend going through the entire preparation manual again, reading all the texts, checking them with the key, looking up new vocabulary. If you need more practice, you can use articles from Czech Express 2, 3, or Czech step by step. Texts with yes-no options, or open questions have the same level.

Listening – I recommend going through the entire preparation manual again, listening to all the recordings, checking them with the key, looking for new vocabulary. If you need more practice, you can also use MY PREPARATION LISTENING FOR A2

Writing – fill out all the forms again and write all the emails from the manual. If you feel that everything is fine there and you don’t know what you did wrong, you can also try my MOCK TEST HERE. Or if you don’t know how to write properly for an exam at all, I can guide you through it in the WRITING COURSE.

If you are unsure about the written part, check with your teacher, they will definitely be able to tell you what to work on. If you have a low result from all three parts together, I recommend that you continue with the lessons and deepen your knowledge in general, and also continuously review.

b) If you failed the oral part

If your problem was the oral part, there could be several reasons:

 • You have a small vocabulary
 • You do not know the structure of the exam / scenario
 • You don’t understand in conversation
 • You have problems with pronunciation

This A2 ORAL EXAMINATION OVERVIEW will help you easily with the structure of the exam.

With vocabulary, pronunciation and understanding then this E-BOOK WITH AUDIO RECORDINGS

Of course, practice is important for conversation, so I recommend speaking whenever you have the opportunity – in class, with colleagues, friends, in everyday situations (after all, most of the situations on the exam are from everyday life), describing what I see on the way to work …). Sometimes we don’t realize that an important part of conversation in a foreign language is to build up a habit, which helps us get rid of fear and get used to the fact that the conversation is not perfect – we make mistakes, we don’t understand everything, we have to improvise, etc. I completely agree with the fact that it is not easy and starting to speak Czech in everyday life is often the most difficult step, but it is definitely worth it and I highly recommend it. From my experience, the exam was easier for those students who used Czech in their daily life at least minimally than for students who did not do it at all and the exam was more stressful for them because they lacked practical experience.

3. What about the next term? Be realistic

I recommend asking yourself the following questions (discuss them with a teacher, with someone close to you who knows what the exam looks like):

 • Was my result close, around 50%?
 • Was I sick, exhausted? Did that affect the missing few %?
 • Did I totally messed up the speaking part because my mind went blank, but now I know what the problem was and I won’t do it again?

If you answered yes to any of these questions, write an email to the school when they have the next free date, plan regular review, practice, or agree on it with the teacher, take the exam again and learn from previous mistakes.

 • Was your result below 50%?
 • Do you feel that the exam is difficult for you overall?
 • Were you completely lost in some parts of the written exam?

If you answered yes to any of these questions, then I recommend that you continue to study Czech in the coming months and give yourself more time. Proceed systematically and build knowledge of the language with regard to the structure of the exam. I know we are often pressed by residency application deadlines, but my advice and strategy is to invest money and time in quality preparation and take the exam once (max. twice) rather than being unprepared and investing time and money in multiple attempts.

If you have any questions about the exam, do not hesitate to write to me: veronika@justczech.com

Jsem lektorkou češtiny a už téměř jedno desetiletí seznamuji cizince s krásami mého rodného jazyka, pomáhám jim překonávat jeho úskalí a motivuji je k jeho praktickému studiu a využívání v každodenním životě. Můj příběh si přečtěte zde I am a Czech language teacher and for almost a decade I have been introducing the beauty of my native language to foreigners, helping them to overcome its difficulties and motivating them to study it and use it in everyday life.. My story